Oddziały integracyjne

Oddziały integracyjne w naszej szkole

Uczy się w nich maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
W oddziale integracyjnym podczas lekcji uczniowie otoczeni są fachową opieką dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu i nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego – pedagoga specjalnego.

Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci:

niesłyszące
słabosłyszące
niewidome
słabowidzące
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Skip to content