Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariusze nie otrzymują zapłaty, nie dlatego, że są bezwartościowi, ale dlatego, że są bezcenni” (Sherry Anderson)

Wolontariusz:
1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2.Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
3.Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
4.Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
5.Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Postanowienia ogólne:
1.Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2.Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3.Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia:
1.Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
2.Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
3.Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
4.Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
5.Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
6.Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7.Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
8.Nauka samorządności.

Skip to content