Rada rodziców

Radę Rodziców tworzą członkowie rad klasowych.

Po rozpoczęciu każdego roku szkolnego na zebraniu Rady Rodziców wybierany jest Przewodniczący oraz dwóch jego zastępców.

Cele i zadania Rady Rodziców:

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów oraz działanie na rzecz szkoły.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

wspomaganie celów i zadań szkoły,
gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły,
ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność szkoły,
znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole,
znajomość zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.

Nr rachunku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi:
36 1240 3086 1111 0000 3479 6780

Skip to content